Tips

Vattenrening och filter

Många undrar nog varför vi behöver filtrera vattnet från våra kranar. Det är väl rent och drickbart precis som det kommer från ledningarna eller? Svaret är dock ja med några reservationer. Kranvatten har några ämnen som måste filtreras innan det används för drycker, för matlagning osv. Dessa substanser kan bestå av metallsalter samt oxider, t.ex. bly, kalcium, järn och koppar.

Rening av vatten är en komplicerad process och tydliga riktlinjer för att ge en beskrivning av tillvägagångssättet saknas ofta. Ungefär 90 procent av reningsmetoderna innebär att någonting separeras. Det finns mängder av olika separeringsfiltren som det går att använda. Genom analys går det att se om vattnet eventuellt innehåller även andra ämnen som t.ex. nitrat, mangan m.m. Vattnets pH-värde, dess hårdhet, dess turbiditet, dess alkalinitet m.m. är också någonting som kontrolleras genom analys.

Analys av vattnet

Om vattnet är för hårt kan en massa av silikat som heter Natrolit användas för att öka vattnets mjukhet. Vattnets hårdhet beror för övrigt på dess innehåll av magnesium och kalcium. Det finns mycket mer information på nätet gällande vatten, filter, analyser, kvalitet m.m. Kranvatten är att föredra framför vatten på flaska, förpackat vatten innehåller, bland annat, mer natrium (salt) än vad som är nödvändigt, vatten på flaska innehåller också ibland flourid (mjöl). Buteljerat vatten innehåller vanligtvis också mjöl. Kranvatten, å andra sidan, har en bättre mineralbalans och mycket mindre salt.

Typer av filter

Det finns t.ex. utrustningar som använder ultraviolett ljus för att döda oönskade mikroorganismer. Metoder för att lägga till något i vattnet, som t.e.x. olika typer av kemikalier, är däremot sällan förekommande och utgör ett undantag. Bortsett från UV-behandlingen finns det många andra olika filtertyper som det går att använda för rening av vatten, vilken typ som bör användas beror på varför och var behandlingen kommer att utföras. Bland många andra går ett system som kallas omvänd osmos att använda för att få ett renare dricksvatten. Just detta system brukar ge ett mycket bra resultat och kvaliteten på vattnet förbättras väsentligt.


Inspektion av vattnet

Vissa företag erbjuder gratis analys av dricksvatten, men endast om det finns problem med vattnet. Det som undersöks är de viktiga vattenparametrarna. Det är inte många som vet att bruk av vatten med höga halter av järn kan vara skadligt, för att minska denna risk, är det möjligt att installera ett filter för att filtrera innehålelt av både mangan och järn, rekommenderas i första hand för de hushåll som har en egen brunn för sitt vatten. Förpackat vatten har höga halter av bakterier, men kvaliteten på kranvatten, ur mikrobiologisk synvinkel, är mycket hög. Om det trots allt upptäcks bakterier i vattnet, så finns det finns tydliga regler för hur det ska behandlas.